ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1- Toepasselijkheid

1.1 Naast de voorwaarden die staan vermeld op de website (‘Actievoorwaarden’ en ‘Gebruikersvoorwaarden’), zijn de onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing op en maken onderdeel uit van alle aanbiedingen van de door RedLeads B.V. (on-line) aangeboden (digitale) diensten via netwerken van de aanbieder(s) van mobiele communicatie (‘Operator‘)waarmee de eindgebruiker een abonnement (‘Mobiel-abonnement’) heeft gesloten (ook indien deze diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven). De door RedLeads B.V. (on-line) aangeboden (digitale) diensten omvatten onder andere spellen, tekstberichten, geluids-en/of beeldbestanden en/of gelijksoortige diensten, (‘Contentdiensten’) die via het netwerk van de Operator onder meer door Short Message Services (‘SMS’), General Packet Radio Services (‘GPRS‘) en/of Third Generation Services (‘3G‘) worden geleverd.

Artikel 2 – Levering contentdienst

2.1 De eindgebruiker vraagt de contentdienst aan bij  RedLeads B.V. De contentdienst wordt door de dienst en het netwerk van de Operator geleverd aan de eindgebruiker.

Artikel 3 – Kosten

3.1 Aanbiedingen of prijsopgaven, vermeld in advertenties of op https://go2game.co (“Website”) zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.2 Onder de Gebruikersvoorwaarden staan vermeld de kosten (“Kosten”) van de Contentdiensten, (i) abonnementsdiensten en (ii) eenmalige bestellingen. De Kosten worden door de Operator in rekening gebracht of – in geval van een pre-paid abonnement – van het tegoed van de eindgebruiker afgeschreven. De eindgebruiker verleent daartoe hierbij uitdrukkelijk haar machtiging en staat in voor het kunnen incasseren van de Kosten.

3.3 Kosten kunnen in rekening worden gebracht voor ieder ontvangen of verzonden bericht, afhankelijk van het type bericht en/of betaalmethode. Voor alle verzonden en ontvangen berichten kunnen de standaardkosten voor het verzenden van sms’jes van toepassing zijn, zoals die zijn aangegeven door de operators. Verder kan er sprake zijn van eenmalige inschrijfkosten. Meer informatie over de tarieven en betaalmethode voor het gebruik van de dienst in een bepaald land kan onder de F.A.Q. en/of Gebruikersvoorwaarden gevonden worden.

Artikel 4 – Prijswijziging

4.1  RedLeads  B.V is altijd gerechtigd om kosten na een aankondiging op de Website aan te passen. Bestaande eindgebruikers zullen een week voor de prijswijziging een aankondiging krijgen per sms. Indien eindgebruikers de diensten van  RedLeads B.V blijven gebruiken of zich inschrijven na de datum waarop de prijswijziging wordt ingevoerd, zullen de wijzigingen als geaccepteerd worden beschouwd.

Artikel 5 – Prijzen.

5.1 Campagnes die dezelfde prijs aanbieden kunnen qua design in verschillende variaties door middel van landingpages worden geadverteerd (kleur/look and feel).

5.2 Dezelfde campagne met dezelfde prijs kan worden geadverteerd via het internet op verschillende terminals zoals computer, mobiele telefoon, tablet, enz.

5.3 De vereisten voor het weggeven van de prijs zijn dat er minimaal 100 deelnemers hebben meegedaan aan de campagne en dat de deelnemer minimaal 5000 punten heeft behaald.

Artikel 6- Beëindiging en opzegging

6.1 De wijzen van beëindiging van de levering van de content dienst staan vermeld onder de Gebruikersvoorwaarden. Beëindiging van de dienst kan alleen plaatsvinden op de manier zoals aangegeven onder de Gebruikersvoorwaarden.

6.2 De eindgebruiker mag er slechts op vertrouwen dat de levering van de abonnementsdienst wordt beëindigd, indien de eindgebruiker per SMS een bevestigingsbericht van de beëindiging heeft ontvangen. Een dergelijk bevestigingsbericht van de afmelding zal hooguit een kostendekkend tarief kennen.

6.3 RedLeads B.V kan alle diensten per direct stopzetten als

(a) de eindgebruiker niet betaalt binnen de periode die de operator van de mobiele telefoonaansluiting hanteert of

(b) RedLeads B.V.

(i) reden heeft om te geloven dat de eindgebruiker handelt of handelde in strijd met deze Algemene Voorwaarden of

(ii) uitdrukkelijk door de Operator is gevraagd om dit te doen, of

(c) wetten, regels, richtlijnen of optreden van de regering de dienst geheel of deels onwettelijk of onpraktisch maakt; of

(d) de eindgebruiker het gebruik van de dienst nadelig beïnvloedt of dreigt de integriteit of de functionaliteit van het netwerk van RedLeads B.V op wat voor manier dan ook nadelig te beïnvloeden

6.4 RedLeads B.V is niet aansprakelijk tegenover de eindgebruiker en/of derden in verband met de beëindiging van de levering van de contentdienst.

6.5 In geval van beëindiging van de levering van de contentdienst bestaat geen recht voor de eindgebruiker op restitutie van eventueel resterende contentdiensten of download credits uit hoofde van een abonnement. Na gebruik van de eenmalige dienst behoudt de eindgebruiker zijn credits.

6.6 RedLeads B.V zal geen aansprakelijkheid accepteren richting de eindgebruiker en/of derden als gevolg van beëindiging of annulering van de dienst(en).

6.7 RedLeads B.V behoudt zich het recht voor om ieder product zonder voorafgaand bericht te vervangen met een gelijkwaardig vervangend product.

Artikel 7 – Intellectuele eigendom

7.1 Behoudens voorzover anders vermeld in deze Algemene Voorwaarden, behoren alle octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen-, modellenrechten en/of andere (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de contentdiensten en/of de Website toe aan RedLeads B.V , dienst toeleveranciers of andere rechthebbenden.

7.2 RedLeads B.V verstrekt aan de eindgebruiker een beperkt, niet exclusief, niet overdraagbaar, herroepelijk gebruiksrecht tot het downloaden, ontvangen en/of raadplegen van contentdiensten.

7.3 Tenzij expliciet anders aangegeven door RedLeads B.V , is het de eindgebruiker niet toegestaan de gedownloade of ontvangen contentdiensten te reproduceren, veranderen, uitvoeren, overdragen, distribueren verkopen, gebruiken voor afgeleide producten of op andere wijze te gebruiken, behoudens de voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe van RedLeads B.V.

7.4 De eindgebruiker stelt RedLeads B.V en haar functionarissen, directie, werknemers, leveranciers en informatieleverancier van derden schade- en risicoloos en accepteert aansprakelijkheid richting RedLeads B.V en haar functionarissen, directie, werknemers, leveranciers en informatieleverancier van derden voor de gevolgen van of inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van RedLeads B.V of derden, schending van deze Algemene Voorwaarden die voortkomen uit ongeoorloofd gebruik van onze diensten of gedrag.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 Het gebruik van de content diensten en de Website van RedLeads B.V , geschiedt voor risico van de eindgebruiker. RedLeads B.V streeft naar een ongestoord gebruik van de contentdiensten. RedLeads B.V kan er niet voor instaan dat de contentdiensten aan de eisen van de eindgebruiker voldoen of dat het downloaden, ontvangen en/of raadplegen van de contentdiensten ongestoord zal blijven of foutloos zal zijn.

8.2 De eindgebruiker onderkent dat bij mobiele telecommunicatiediensten de mogelijkheid om een verbinding op te bouwen of in stand te houden en de kwaliteit van de verbinding niet op iedere plaats en op elk moment gelijk of toereikend is en dat de contentdiensten negatief kunnen worden beïnvloed dan wel tijdelijk niet beschikbaar kunnen zijn door storingen veroorzaakt door fysieke factoren (tunnels, bergen, gebouwen en dergelijke), aanpassingen of onderhoud aan het netwerk van de Operator.

8.3 Indien de eindgebruiker op enig moment geen ongestoord gebruik heeft kunnen maken van de contentdiensten, leidt dit niet tot een recht op verlaging van de tarieven voor de contentdiensten of tot een recht tot restitutie van betaalde vergoedingen.

8.4 RedLeads B.V is nimmer aansprakelijk voor schade, waaronder doch niet beperkt tot infecties of vervuiling van de door de eindgebruiker gebruikte apparatuur en/of programmatuur, die het resultaat is van de toegang tot de Website of het gebruik van de contentdiensten, de gedownloade contentdiensten, de apparatuur en programmatuur, die nodig zijn om verbinding te maken met de contentdiensten daarbij inbegrepen. De eindgebruiker dient zelf maatregelen te treffen om dergelijke gebeurtenissen te voorkomen.

8.5 Indien RedLeads B.V desalniettemin, om wat voor reden dan ook, gehouden is om schade te vergoeden aan de eindgebruiker, dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan de factuurwaarde met betrekking tot de contentdiensten, waardoor de schade is veroorzaakt.

8.6 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. RedLeads B.V kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van die informatie. RedLeads B.V is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten, onjuistheden, misverstanden, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet, dan wel voor de gevolgen van het betreffende informatiepunt.

8.7 De eindgebruiker zal geen geïnfecteerde en/of besmette, onwettelijke, schadelijke, bedreigende, vulgaire, onterende, gruwelijke, inbreuk plegend op de privacy of op een andere manier verwerpelijke berichten naar RedLeads B.V versturen en stelt RedLeads B.V schadeloos voor alle directe of gevolgschade veroorzaakt door het versturen van zulke berichten.

8.8 De eindgebruiker moet minimaal 18 jaar zijn. Als u niet verantwoordelijk bent voor de betaling van de mobiele telefoonrekening of jonger dan 18 jaar oud, vraag dan om toestemming aan degene die de mobiele telefoonrekening betaalt, ouders, voogd, werkgevers, alvorens u in te schrijven en/of deel te nemen aan de dienst. Door inschrijving en/of deelname aan de dienst gaat RedLeads B.V er van uit dat de eindgebruiker de benodigde toestemming, instemming of goedkeuring heeft verkregen van de betaler van de mobiele telefoonrekening, voogd of ouders.

Artikel 9 – Verwerking van gegevens

9.1 Voor de levering van contentdiensten verzamelt en verwerkt (dat wil onder meer zeggen: verzamelt, bewaart, raadpleegt, verstrekt aan derden, ordent en brengt met elkaar in verband) RedLeads B.V bepaalde persoons- en verkeersgegevens van de eindgebruiker.

9.2 RedLeads B.V zal de gegevens van de eindgebruiker uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar Privacy Policy, welke op de Website is in te zien en te downloaden. RedLeads B.V neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht. Als international bedrijf werken RedLeads B.V en haar gelieerde bedrijven steeds meer buiten de grenzen van één land.

Artikel 10 – Rechtskeuze

10.1 Het gebruik van de contentdiensten, de overeenkomst en de website zijn onderworpen aan de wetten van het land waarin de campagne wordt gevoerd. Het falen van RedLeads B.V. om rechten of voorbehouden van de Algemene Voorwaarden uit te voeren of af te dwingen zal geen reden zijn voor ontheffing van deze redenen of voorbehouden. Als een voorbehoud in de Algemene Voorwaarden door een rechtbank met bevoegde jurisdictie wordt beoordeeld als ongeldig, dan zijn de partijen het er even goed over eens dat de rechtbank moet trachten de intentie van de partijen, als weergegeven in de voorbehouden, voor zover de wet die van toepassing is dat toelaat, te realiseren en de andere voorbehouden in de Algemene Voorwaarden blijven volledig van kracht.

10.2 Alle eventuele geschillen zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechtbank te Amsterdam.

Artikel 11 – Slotbepaling

11.1 RedLeads B.V behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te veranderen. Door middel van een bericht op de RedLeads B.V Website worden eindgebruikers op de hoogte gebracht van de wijzigingen. Deze wijzigingen worden als geaccepteerd beschouwd als eindgebruikers de go2game diensten blijven gebruiken of downloaden na de aangegeven datum waarop de wijzigingen worden ingevoerd.

11.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn ten alle tijden opvraagbaar bij RedLeads B.V

11.3 RedLeads B.V is gevestigd te Singel 326, 1016 AE Amsterdam Netherlands

Artikel 2 – Levering contentdienst
2.1 De eindgebruiker vraagt de contentdienst aan bij RedLeads B.V. De contentdienst wordt door de dienst en het netwerk van de Operator geleverd aan de eindgebruiker.
Artikel 3 – Kosten
3.1 Aanbiedingen of prijsopgaven, vermeld in advertenties of op www.dial4fun.com (“Website”) zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
3.2 Onder de Gebruikersvoorwaarden staan vermeld de kosten (“Kosten”) van de Contentdiensten, (i) abonnementsdiensten en (ii) eenmalige bestellingen. De Kosten worden door de Operator in rekening gebracht of – in geval van een pre-paid abonnement – van het tegoed van de eindgebruiker afgeschreven. De eindgebruiker verleent daartoe hierbij uitdrukkelijk haar machtiging en staat in voor het kunnen incasseren van de Kosten.
3.3 Kosten kunnen in rekening worden gebracht voor ieder ontvangen of verzonden bericht, afhankelijk van het type bericht en/of betaalmethode. Voor alle verzonden en ontvangen berichten kunnen de standaardkosten voor het verzenden van sms’jes van toepassing zijn, zoals die zijn aangegeven door de operators. Verder kan er sprake zijn van eenmalige inschrijfkosten. Meer informatie over de tarieven en betaalmethode voor het gebruik van de dienst in een bepaald land kan onder de F.A.Q. en/of Gebruikersvoorwaarden gevonden worden.
Artikel 4 – Prijswijziging
4.1 RedLeads B.V is altijd gerechtigd om kosten na een aankondiging op de Website aan te passen. Bestaande eindgebruikers zullen een week voor de prijswijziging een aankondiging krijgen per sms. Indien eindgebruikers de diensten van RedLeads B.V blijven gebruiken of zich inschrijven na de datum waarop de prijswijziging wordt ingevoerd, zullen de wijzigingen als geaccepteerd worden beschouwd.
Artikel 5 – Prijzen.
5.1 Campagnes die dezelfde prijs aanbieden kunnen qua design in verschillende variaties door middel van landingpages worden geadverteerd (kleur/look and feel).
5.2 Dezelfde campagne met dezelfde prijs kan worden geadverteerd via het internet op verschillende terminals zoals computer, mobiele telefoon, tablet, enz.
5.3 De vereisten voor het weggeven van de prijs zijn dat er minimaal 100 deelnemers hebben meegedaan aan de campagne en dat de deelnemer minimaal 5000 punten heeft behaald.
Artikel 6- Beëindiging en opzegging
6.1 De wijzen van beëindiging van de levering van de content dienst staan vermeld onder de Gebruikersvoorwaarden. Beëindiging van de dienst kan alleen plaatsvinden op de manier zoals aangegeven onder de Gebruikersvoorwaarden.
6.2 De eindgebruiker mag er slechts op vertrouwen dat de levering van de abonnementsdienst wordt beëindigd, indien de eindgebruiker per SMS een bevestigingsbericht van de beëindiging heeft ontvangen. Een dergelijk bevestigingsbericht van de afmelding zal hooguit een kostendekkend tarief kennen.
6.3 Interact2media B.V kan alle diensten per direct stopzetten als
(a) de eindgebruiker niet betaalt binnen de periode die de operator van de mobiele telefoonaansluiting hanteert of
(b) Interact2media B.V.
(i) reden heeft om te geloven dat de eindgebruiker handelt of handelde in strijd met deze Algemene Voorwaarden of
(ii) uitdrukkelijk door de Operator is gevraagd om dit te doen, of
(c) wetten, regels, richtlijnen of optreden van de regering de dienst geheel of deels onwettelijk of onpraktisch maakt; of
(d) de eindgebruiker het gebruik van de dienst nadelig beïnvloedt of dreigt de integriteit of de functionaliteit van het netwerk van Interact2media B.V op wat voor manier dan ook nadelig te beïnvloeden
6.4 Interact2media B.V is niet aansprakelijk tegenover de eindgebruiker en/of derden in verband met de beëindiging van de levering van de contentdienst.
6.5 In geval van beëindiging van de levering van de contentdienst bestaat geen recht voor de eindgebruiker op restitutie van eventueel resterende contentdiensten of download credits uit hoofde van een abonnement. Na gebruik van de eenmalige dienst behoudt de eindgebruiker zijn credits.
6.6 Interact2media B.V zal geen aansprakelijkheid accepteren richting de eindgebruiker en/of derden als gevolg van beëindiging of annulering van de dienst(en).
6.7 Interact2media B.V behoudt zich het recht voor om ieder product zonder voorafgaand bericht te vervangen met een gelijkwaardig vervangend product.
Artikel 7 – Intellectuele eigendom
7.1 Behoudens voorzover anders vermeld in deze Algemene Voorwaarden, behoren alle octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen-, modellenrechten en/of andere (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de contentdiensten en/of de Website toe aan Interact2media B.V , dienst toeleveranciers of andere rechthebbenden.
7.2 Interact2media B.V verstrekt aan de eindgebruiker een beperkt, niet exclusief, niet overdraagbaar, herroepelijk gebruiksrecht tot het downloaden, ontvangen en/of raadplegen van contentdiensten.
7.3 Tenzij expliciet anders aangegeven door Interact2media B.V , is het de eindgebruiker niet toegestaan de gedownloade of ontvangen contentdiensten te reproduceren, veranderen, uitvoeren, overdragen, distribueren verkopen, gebruiken voor afgeleide producten of op andere wijze te gebruiken, behoudens de voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe van Interact2media B.V.
7.4 De eindgebruiker stelt Interact2media B.V en haar functionarissen, directie, werknemers, leveranciers en informatieleverancier van derden schade- en risicoloos en accepteert aansprakelijkheid richting Interact2media B.V en haar functionarissen, directie, werknemers, leveranciers en informatieleverancier van derden voor de gevolgen van of inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van Interact2media B.V of derden, schending van deze Algemene Voorwaarden die voortkomen uit ongeoorloofd gebruik van onze diensten of gedrag.
Artikel 8 – Aansprakelijkheid
8.1 Het gebruik van de content diensten en de Website van Interact2media B.V , geschiedt voor risico van de eindgebruiker. Interact2media B.V streeft naar een ongestoord gebruik van de contentdiensten. Interact2media B.V kan er niet voor instaan dat de contentdiensten aan de eisen van de eindgebruiker voldoen of dat het downloaden, ontvangen en/of raadplegen van de contentdiensten ongestoord zal blijven of foutloos zal zijn.
8.2 De eindgebruiker onderkent dat bij mobiele telecommunicatiediensten de mogelijkheid om een verbinding op te bouwen of in stand te houden en de kwaliteit van de verbinding niet op iedere plaats en op elk moment gelijk of toereikend is en dat de contentdiensten negatief kunnen worden beïnvloed dan wel tijdelijk niet beschikbaar kunnen zijn door storingen veroorzaakt door fysieke factoren (tunnels, bergen, gebouwen en dergelijke), aanpassingen of onderhoud aan het netwerk van de Operator.
8.3 Indien de eindgebruiker op enig moment geen ongestoord gebruik heeft kunnen maken van de contentdiensten, leidt dit niet tot een recht op verlaging van de tarieven voor de contentdiensten of tot een recht tot restitutie van betaalde vergoedingen.
8.4 Interact2media B.V is nimmer aansprakelijk voor schade, waaronder doch niet beperkt tot infecties of vervuiling van de door de eindgebruiker gebruikte apparatuur en/of programmatuur, die het resultaat is van de toegang tot de Website of het gebruik van de contentdiensten, de gedownloade contentdiensten, de apparatuur en programmatuur, die nodig zijn om verbinding te maken met de contentdiensten daarbij inbegrepen. De eindgebruiker dient zelf maatregelen te treffen om dergelijke gebeurtenissen te voorkomen.
8.5 Indien Interact2media B.V desalniettemin, om wat voor reden dan ook, gehouden is om schade te vergoeden aan de eindgebruiker, dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan de factuurwaarde met betrekking tot de contentdiensten, waardoor de schade is veroorzaakt.
8.6 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Interact2media B.V kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van die informatie. Interact2media B.V is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten, onjuistheden, misverstanden, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet, dan wel voor de gevolgen van het betreffende informatiepunt.
8.7 De eindgebruiker zal geen geïnfecteerde en/of besmette, onwettelijke, schadelijke, bedreigende, vulgaire, onterende, gruwelijke, inbreuk plegend op de privacy of op een andere manier verwerpelijke berichten naar Interact2media B.V versturen en stelt Interact2media B.V schadeloos voor alle directe of gevolgschade veroorzaakt door het versturen van zulke berichten.
8.8 De eindgebruiker moet minimaal 18 jaar zijn. Als u niet verantwoordelijk bent voor de betaling van de mobiele telefoonrekening of jonger dan 18 jaar oud, vraag dan om toestemming aan degene die de mobiele telefoonrekening betaalt, ouders, voogd, werkgevers, alvorens u in te schrijven en/of deel te nemen aan de dienst. Door inschrijving en/of deelname aan de dienst gaat Interact2media B.V er van uit dat de eindgebruiker de benodigde toestemming, instemming of goedkeuring heeft verkregen van de betaler van de mobiele telefoonrekening, voogd of ouders.
Artikel 9 – Verwerking van gegevens
9.1 Voor de levering van contentdiensten verzamelt en verwerkt (dat wil onder meer zeggen: verzamelt, bewaart, raadpleegt, verstrekt aan derden, ordent en brengt met elkaar in verband) Interact2media B.V bepaalde persoons- en verkeersgegevens van de eindgebruiker.
9.2 Interact2media B.V zal de gegevens van de eindgebruiker uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar Privacy Policy, welke op de Website is in te zien en te downloaden. Interact2media B.V neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht. Als international bedrijf werken Interact2media B.V en haar gelieerde bedrijven steeds meer buiten de grenzen van één land.
Artikel 10 – Rechtskeuze
10.1 Het gebruik van de contentdiensten, de overeenkomst en de website zijn onderworpen aan de wetten van het land waarin de campagne wordt gevoerd. Het falen van Interact2media B.V. om rechten of voorbehouden van de Algemene Voorwaarden uit te voeren of af te dwingen zal geen reden zijn voor ontheffing van deze redenen of voorbehouden. Als een voorbehoud in de Algemene Voorwaarden door een rechtbank met bevoegde jurisdictie wordt beoordeeld als ongeldig, dan zijn de partijen het er even goed over eens dat de rechtbank moet trachten de intentie van de partijen, als weergegeven in de voorbehouden, voor zover de wet die van toepassing is dat toelaat, te realiseren en de andere voorbehouden in de Algemene Voorwaarden blijven volledig van kracht.
10.2 Alle eventuele geschillen zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechtbank te Amsterdam.
Artikel 11 – Slotbepaling
11.1 Interact2media B.V behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te veranderen. Door middel van een bericht op de Interact2media B.V Website worden eindgebruikers op de hoogte gebracht van de wijzigingen. Deze wijzigingen worden als geaccepteerd beschouwd als eindgebruikers de QuizFun diensten blijven gebruiken of downloaden na de aangegeven datum waarop de wijzigingen worden ingevoerd.
11.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn ten alle tijden opvraagbaar bij Interact2media B.V
11.3 Interact2media B.V is gevestigd te Signapore (048622) (30 Raffles Place #17-00 Chevron House)